Poszukiwania zaginionych za granicą

2021/01/07

Poszukiwania zaginionych Polaków mogą również obejmować obszary innych państw. Zasady prowadzenia takich poszukiwań zostały uregulowane w Zarządzeniu Nr 48 Komendanta Głównego Policji z 2018 roku w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osoby zaginionej oraz postępowania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich.
Poszukiwania obywateli polskich poza granicami koordynuje biuro Komendy Głównej Policji (KGP), które jest właściwe do koordynowania poszukiwań międzynarodowych. 

Jednostką Policji właściwą miejscowo do prowadzenia poszukiwań zaginionego obywatela polskiego jest jednostka Policji, na której obszarze osoba zaginiona posiadała ostatnie znane miejsce zamieszkania lub ostatnie znane miejsce zameldowania na pobyt stały, a w przypadku braku ustalonego takiego miejsca ostatnie znane miejsce zameldowania na pobyt czasowy. 

Poszukiwania obywateli polskich za granicą prowadzone są:
1) w państwach korzystających z SIS (System Informacyjny Schengen) poprzez SIS - policjant prowadzący poszukiwania przesyła za pośrednictwem oficera kontaktowego do właściwej komórki organizacyjnej informację wskazującą na pobyt osoby na terytorium tego państwa;
2) w państwach niekorzystających z SIS poprzez bazę danych Interpol - policjant prowadzący poszukiwania przesyła za pośrednictwem oficera kontaktowego do właściwej komórki organizacyjnej:
a) w celu ustalenia miejsca pobytu osoby zaginionej wniosek o publikację żółtej noty i wysłanie żółtej dyfuzji,
b) dodatkowe informacje wskazujące na pobyt osoby na terytorium państwa nienależącego do obszaru Schengen. 

O odnalezieniu osoby zaginionej na terytorium Polski, jednostka Policji wnioskująca o poszukiwania za granicą osoby zaginionej ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić biuro Komendy Głównej Policji w celu odwołania poszukiwań. 
Linia Nadziei - telefon interwencyjny w sprawie zaginionych dzieci